پناهگاه بوکان

حمایت از حیوانات بی پناه


پناهگاه بشدار در سال 96 در بوکان تاسیس شد. و زیر نظر و نظارت انجمن حمایت از حیوانات بی پناه زیستن به شماره ثبت رسمی 223اداره می شود بالغ بر 400فرشته در این پناهگاه زندگی می کنند.