ذخیره خیر

گره گشایی

بسم الله
ذخــــيره خیــــر تمرین مهربانی است و در حساب بانکی اش ١٠٠٠ تومان با بی نهایت برابر است


در این مسیر پشت گرمی ما باشید...