ویترین کتاب

ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی

ویترین کتاب مجموعه ای است که در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی، از سال 1392 فعالیت های خود را آغاز کرده است.

ماموریت ویترین کتاب پاسداشت از ارزش های اصیل بومی از طریق ترویج فرهنگ مطالعه و توزیع هدفمند کتب چاپی و افزایش سرانه مطالعه اقشار مختلف مردم است.

کاهش سرانه مطالعه، رشد سرسام آور ضریب نفوذ رسانه های تعاملی و در نتیجه کاهش عمق نگاه اقشار مردم و سطحی سازی ناشی از سیطره فناوری های نوین، نشان می دهد که بازگشت به کتاب، مطالعه و تفکر اصیل یکی از نیازهای حیاتی انسان در این روزگار پرهیاهو است. 

اثربخش ترین دوران برای نهادینه سازی فرهنگ مطالعه و کتابخوانی و بهترین فصل زندگی برای آشنایی با مفاهیم اصیل و مهارت های بنیادین، دوران کودکی و نوجوانی است. لذا مجموعه ویترین کتاب جهت تحقق اهداف خود، اجرای طرح جامع ترویج کتاب و کتابخوانی در مدارس را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده است.