تهیه ویلچر

حمایت از پروژه

عنوان پروژه

تهیه ویلچر

کل مبلغ پروژه

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز

۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

٪۰

تومان

۹۸+