پایه ششم . پاسخ فصل یک

حمایت از پروژه

عنوان پروژه

پایه ششم . پاسخ فصل یک

کل مبلغ پروژه

۲۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز

۱۶,۰۰۰ تومان

٪۲۰

تومان

۹۸+