بدهی هزینه ی اسکلت

حمایت از پروژه

عنوان پروژه

بدهی هزینه ی اسکلت

کل مبلغ پروژه

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز

۰ تومان

٪۱۰۰

تومان

۹۸+