حمایت مالی از کیارش گیمر

حمایت از پروژه

عنوان پروژه

حمایت مالی از کیارش گیمر

کل مبلغ پروژه

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

٪۰

تومان

۹۸+