تامین مبلغ بدهی اسکلت

حمایت از پروژه

عنوان پروژه

تامین مبلغ بدهی اسکلت

کل مبلغ پروژه

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز

۸,۶۱۰,۰۰۰ تومان

٪۱۳.۹۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

تومان

۹۸+