خرید لوله پلی اتیلن

حمایت از پروژه

عنوان پروژه

خرید لوله پلی اتیلن

کل مبلغ پروژه

۷۵۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز

۷۱۰,۰۰۰ تومان

٪۵.۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴

تومان

۹۸+