زلزله زدگان سر پل ذهاب





حمایت از پروژه

عنوان پروژه

زلزله زدگان سر پل ذهاب

کل مبلغ پروژه

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

٪۰

تومان

۹۸+