میلاد امام حسن مجتبی (ع)

حمایت از پروژه

عنوان پروژه

میلاد امام حسن مجتبی (ع)

کل مبلغ پروژه

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز

۲۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

٪۲۵.۶۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۷

تومان

۹۸+