مسابقه

حمایت از پروژه

عنوان پروژه

مسابقه

کل مبلغ پروژه

۶۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز

۶۰۰,۰۰۰ تومان

٪۰

تومان

۹۸+