بدهی اسکلت

حمایت از پروژه

عنوان پروژه

بدهی اسکلت

کل مبلغ پروژه

۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز

-۸۶۰,۰۰۰ تومان

٪۱۲۱.۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱

تومان

۹۸+