موشک آبی

حمایت از پروژه

عنوان پروژه

موشک آبی

کل مبلغ پروژه

۸۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز

۸۰۰,۰۰۰ تومان

٪۰

تومان

۹۸+