جراحی ستون فقرات هیرو

حمایت از پروژه

عنوان پروژه

جراحی ستون فقرات هیرو

کل مبلغ پروژه

۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز

-۱۱۰,۰۰۰ تومان

٪۱۰۲.۲

تومان

۹۸+