عنوان پروژه

حمایت از پروژه

عنوان پروژه

عنوان پروژه

کل مبلغ پروژه

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

٪۰

تومان

۹۸+