ساخت پروتز

حمایت از پروژه

عنوان پروژه

ساخت پروتز

کل مبلغ پروژه

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز

-۳,۴۴۰ تومان

٪۱۰۰.۲۶۴۹۲۳۰۷۶۹۲۳۰۷

تومان

۹۸+