توزیع بسته های ارزاق

حمایت از پروژه

عنوان پروژه

توزیع بسته های ارزاق

کل مبلغ پروژه

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز

۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

٪۰

تومان

۹۸+