با کریمان کارها دشوارنیست

حمایت از پروژه

عنوان پروژه

با کریمان کارها دشوارنیست

کل مبلغ پروژه

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز

۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان

٪۰.۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳

تومان

۹۸+