از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک

حمایت از پروژه

عنوان پروژه

از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک

کل مبلغ پروژه

۲۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز

۲۰۰,۰۰۰ تومان

٪۰

تومان

۹۸+