طرح عیدانه

حمایت از پروژه

عنوان پروژه

طرح عیدانه

کل مبلغ پروژه

۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز

۰ تومان

٪۱۰۰

تومان

۹۸+