اورژانس رایگان و فوری

حمایت از پروژه

عنوان پروژه

اورژانس رایگان و فوری

کل مبلغ پروژه

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

مبلغ مورد نیاز

۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

٪۰.۰۳

تومان

۹۸+