sohrabtorabi.g

برای دیدن این پست

باید اشتراک سطح مورد نظر را دریافت نمایید.

بدست آوردن هدف قیمت , بعد از شکست کانال قیمت