ایستگاه صلواتی میقات

تنها ۵ روز دیگر...

تنها ۵ روز دیگر...

تنها ۵ روز دیگر تا جشن بزرگ ولایت و اطعام ۱۱۰۰ نفر در ایستگاه صلواتی میقات باقیست...

۲۴ امرداد ۱۳۹۸