مشاوره،مجردی،زناشویی،روانشناسی

مشاوره/انگیزشی

🌐یاد بگیریم آدم های به موقعی باشیم! 🔰آدم هایی که سر وقت در برابر احساس ها و رفتارها عکس العمل نشان می دهند  به موقع محبت می کنند و به موقع گله و شکایت… یاد بگیریم که در برابر ترس، ناکامی  نگرانی، خشم و دلخوری… سکوت نکنیم و پنهان کردن احساسات یا به اصطلاح "در خودمان ریختنشان" را دور بریزیم… اگر انسان را به زمین تشبیه کنیم  یک زلزله قوی می تواند همه چیز را نابود کند اما پس لرزه های خفیف خیلی هم برای آن مفیدند!!  پس از واکنش ها نترسیم… اگر حال خوبی داریم شادیمان را  و اگر از چیزی دلخوریم ناراحتی مان را نشان دهیم… همین احساس های سرکوب شده ، همین حرف هايي که به موقع گفته نشده در انسان ها تبدیل به عقده می شوند! و آدمی که در طول زندگي اش عقده های زیادی را با خودش حمل می كند. هرگز نمی تواند زیبا زندگی کند…!!

۲۶ تیر ۱۳۹۹