مشاوره،مجردی،زناشویی،روانشناسی

انگیزشی/مشاوره/ روانشناسی

🔮هر كدام  از ما آدمها در يك برهه اي از زندگيمون درگير آدمهاي اشتباهي شديم ⚜نابينا و ناشنوا شديم ⚜گفتند و گوش نكرديم ⚜راه درست را پيش پايمان گذاشتند و بدترين مسير رو انتخاب كرديم ⚜پافشاري كرديم روي آدمِ اشتباهِ زندگيِمان ⚜زمين خورديم و از سر خجالت بلند نشديم ⚜خوابيديم و زار زار گريه كرديم 💙كافي نيست اينهمه غصه خوردن؟ بلند شيد،خودتان را بتكانيد و ثابت كنيد تغيير كرده ايد 💚باور كنيد هيچ كس بعد از رفتنِ كسي نمُرده

۲۶ تیر ۱۳۹۹