آموزش به سبک علی ترابی

زبان روسی

آموزش زبان روسی ، همان طور که یک روس می آموزد به زودی در پست های آتی با هم یاد خواهیم گرفت...

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹