ریاضی عمومی

برای دیدن این پست

باید اشتراک سطح مورد نظر را دریافت نمایید.

درس هفتم: مجموعه‌های جدا از هم، بازه و انواع آن