آموزش مدیران هتل ،رستوران ،تالار ،کافی شاپ وکترینگ

جلسه 17ام دوشنبه 12مهر دوره مدیر غذا و نوشیدنی

جلسه 17ام دوشنبه 12مهر دوره مدیر غذا و نوشیدنی

جناب آقای بهرامجی از شرکت سپیدز در ارتباط با ایجاد باشگاه مشتریان و نظرسنجی دررستوران توضیحات خوبی دادند. https://fidibo.com/book/91774-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B5%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86 https://www.gisoom.com/book/1490957/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%D9%87%D8%A7/ https://www.ketabrah.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1/book/38107 https://www.marketingshop.ir/product/6957/%D8%AD%D9%84%D9%82%D9%87-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C

۱۵ مهر ۱۴۰۰