ویترین کتاب


تجربه مجموعه ویترین کتاب نشان می دهد تنها راه برون رفت از شرایط موجود اتخاذ یک رویکرد کل نگر و سیستماتیک برای پیاده سازی فرهنگ فراگیر مطالعه است. ایده مجموعه ویترین کتاب برای پیاده سازی فرهنگ فراگیر مطالعه از مدل مفهومی فوق تبعیت می کند.

۱۴ اسفند ۱۳۹۷