ویترین کتاب


کتابخانه مدرسه قلب تپنده و مهم ترین رکن برای ایجاد فرهنگ فراگیر مطالعه در مدرسه است. امکان ندارد ارگانیزمی از قلب ضعیف و ملولی برخوردار باشد و بتواند اقدامات موثری انجام دهد. وقتی سیستم خون رسانی مختل شود باید منتظر از کار افتادگی و مرگ بود. هاوارد هو یکی از مدیران اجرایی آموزش و پرورش آمریکا می گوید: تصور و جایگاهی که کتابخانه مدرسه در نظر شما دارد، نشان می دهد که چه تصوری نسبت به اصل تعلیم و تربیت دارید.

۱۴ اسفند ۱۳۹۷