توپچی های لندن

ورزشگاه سابق آرسنال - هایبری

ورزشگاه سابق آرسنال - هایبری

مانند بسیاری از هواداران باشگاه دلم ما هم برای ورزشگاه هایبری تنگ شده است خیلی ها معتقدند و خود آرسن ونگر در مصاحبه ی اخیر خود گفته است که آرسنال فعلی روحیه جنگندگی و پیروزی خود را در ورزشگاه هایبری جا گذاشته است و آن را فراموش کرده.

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹