مونا دژبان

نوشتن متن تجربه کاربری

نوشتن متن تجربه کاربری

متن تجربه کاربری به نوعی کامل‌کننده طراحی UX است. بنابراین نویسنده باید بتواند در فضایی که طراح برای متن در نظر گرفته است موضوع را بگنجاند. در این مثال می‌بینیم که متن با فضای در نظر گرفته شده تناسب ندارد. بنابراین طراحی دچار به هم‌ریختگی شده است.

۲۹ شهریور ۱۴۰۰