پناهگاه مهر بیرجند


خداوند به حیوانات جان داد کسانی که به حیوانات آسیب میرسانند دشمن خدا هستند.

۲۵ اسفند ۱۳۹۷