مشاوره،مجردی،زناشویی،روانشناسی


🎥 ویدیو انگیزشی:

🔹شکست ها چیستند؟ ♦💚شکست ها، موجودات زنده غیر انسانی و متفاوت از انسانها نیستند که آمده باشند سَرِ راه زندگی تان! آنها تفسیرهای شما از اتفاق ها و حوادث به وجود آمده هستند. آنها خود نگاه شما هستند! بنابراین، این خود شکست ها نیستند که به شما آسیب می رسانند، بلکه این تفسیر شما از آن اتفاق است که به شما آسیب می رساند و باعث مشکلات روحی و روانی برای تان می شود. پس تفسیرها و نگاهتان را عوض کنید، تا نتیجه عالی آن را در زندگی تان، تجربه کنید

۲۶ تیر ۱۳۹۹