سمیه رزبان

برای دیدن این پست

باید اشتراک سطح مورد نظر را دریافت نمایید.

5) کار با شکل ها و افزودن متن (پروژه تولید استوری متحرک)