دایی امید

کوله پشتی آقاغوله

این قصه از مجموعه کتاب های نارنجی نوشته فروزنده خداجو انتخاب شده است .

۳ شهریور ۱۴۰۰