ریاضی عمومی

برای دیدن این پست

باید اشتراک سطح مورد نظر را دریافت نمایید.

درس پنجم: مجموعه مرجع، مجموعه متمم، تساوی دو مجموعه