دوتا2

تیم سکرت از او جی برد

تیم سکرت از او جی برد

امروز تیم سکرت واقعا او جی رو خیلی بد برد 44 بر 12 در هم کوبید او جی رو

۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹