nafahat.dez

فرهنگی، تبلیغی، خیریه

مجموعه فرهنگی، تبلیغی، خیریه نفحات دزفول به همت جوانان این شهرستان از سال 95 فعالیت خود را شروع کرد.

عمده فعالیت های این مجموعه مردمی در ماه رمضان، ماه محرم و صفر می باشد