انجمن خیریه حمایت از حیوانات ژین موکریان مهاباد

حفظ و حمایت از حیوانات

انجمن خیریه حیوانات ژین موکریان مهاباد با شماره ثبت ۱۸۲ و در موضوع نظارت و حمایت از حیوانات، گونه های جانوری ، ممانعت از حیوان آزاری و خشنونت رفتاری به منظور حفظ و حمایت از حیوانات فعالیت می کند.