هدر

حامیان ایتام خضرا

حمایت از کودکان

ایتام خضرا واقع در استان خراسان رضوی شهر قوچان بوده که سرپناهی برای 60 کودک یتیم این شهر است.