پناهگاه مهر بیرجند

تنها گروه حامیان حیوانات بیرجند

پناهگاه مهر بیرجند


مرکز نگهداری 250قلاده سگ بومی که توسط حامی ها و کمک های مردمی اداره میشود.

___


شما فکر میکنید سگ ها به بهشت نمیروند،ولی من به شما میگویم که آنها خیلی زودتر از ما در آنجا هستند!


"Robert Louis Stevenson"