نقاشی سیاه قلم

نقاشی چهره، سیاه قلم و آموزش مجازی اکرولیک

آموزشی
هنرهای تجسمی

من عطیه پیری هستم و حدود پنج ساله حرفه ای سیاه قلم کار میکنم و سفارش انجام میدم

همچنین آموزش سبک پاپ آرت اکرولیک هم به صورت مجازی دارم.

عشق و علاقم نقاشی به ویژه نقاشی سیاه قلم چهره هست.

در صفحه من در ماباتو شما میتونید تصاویر و نمونه های زیادی در این زمینه ببینید

همینطور فیلم های آموزشی و تمیراناتی که در طول زمان در کنار هم باشیم و بهترین نتیجه رو دریافت کنید.