گروه ابرار

فرهنگی - آتش به اختیار

به نام خدا

.هر کجا باشیم برای احیا اسلام قدمی برمیداریم

...یک گروه باحال توی بيرجند هستیم 

که شما هم عضوش هستید💪🏻