مدیریت و ایمن سو در زمینه مدیریت MBA و HSE و ماشین آلات توانایی ارئه مطالب دارم

مدیریت و ایمن سو

در زمینه مدیریت MBA و HSE و ماشین آلات توانایی ارئه مطالب دارم

آموزشی - محیط زیست

مدیریت و ایمن سو در زمینه مدیریت MBA و HSE و ماشین آلات توانایی ارئه مطالب دارم
دنبال کنندگان
۰
اعضای ویژه
۰


اشتراک‌گذاری
گزارش خطاتخصص در زمینه hse و توانایی کار در زمینه ماشین آلات و درحال حاضرارشد mba در حال تحصیل می باشم

این ارزش آفرین سطحی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پستی منتشر نکرده است

این ارزش آفرین پروژه ای منتشر نکرده است